Skrývanie podložky pred členmi tímu

Ak ste členom tímu a vaša úloha je tvorca, správca alebo vlastník, môžete v rámci tímu vytvárať podložky. V predvolenom nastavení bude padlet viditeľný pre každého člena Tímu bez ohľadu na rolu. Ak nechcete, aby padlet videli ostatní členovia Tímu, môžete zmeniť nastavenia súkromia podľa nižšie uvedených krokov:

  1. Začnite od padletu. Ak chcete zmeniť nastavenia "Súkromie prepojenia", vyberte tlačidlo so šípkou Zdieľať v pravom hornom rohu padletu.
  1. V paneli, ktorý sa otvorí, vyberte rozbaľovaciu ponuku vedľa položky "Link privacy" (Súkromie odkazov ) a vyberte možnosť Team Only (Len tím ).
  1. Nakoniec prejdite na položku 'Display on team dashboard' (Zobraziť na paneli tímu ) a prepínacie tlačidlo posuňte do polohy OFF (Vypnuté). Ak je prepínacie tlačidlo ZAPNUTÉ (ako je znázornené nižšie), zobrazí sa na paneli tímu, aby ho mohli vidieť všetci členovia tímu.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)