Съответствие с GDPR

Padlet е в съответствие с GDPR и предлага стандартни договорни клаузи (SCC), които са одобрени от ЕС през 2021 г. като правно основание за прехвърляне. SCCs са включени по подразбиране в нашето ДПУ, което е достъпно на legal.padlet.com/dpa.


Как се справихме?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)